:
:
Zaloguj
Twój koszyk jest pusty

Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

1.1 Definicje.

1.1.1.  Ergosport.pl
Podmiot wpisany do ewidencji  działalności gospodarczej Prezydenta miasta Płocka pod nr EW. 36996)09 z siedzibą w Płocku przy ul. Zaścianek 11, 09-407 Płock. Regon 141688122.

1.1.2. Towar
Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem sprzedaży w serwisie, zgodnie z prawem.

1.1.3. Rejestracja
Proces wymiany i weryfikacji danych osobowych w wyniku, którego podmiot zewnętrzny nabywa prawa do korzystania z  oferty serwisu www.ergosport.pl. Zakończenie procesu rejestracji jest równocześnie stwierdzeniem znajomości i akceptacją poniższego  regulaminu.

1.1.4. Użytkownik
Korzystający z serwisu www.ergosport.pl  w charakterze i  zakresie określonym niniejszym regulaminem oraz preferencjami serwisu.

1.1.5. Konto
Prowadzone dla Użytkownika przez Ergosport.pl pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu www.ergosport.pl .

1.1.6. Kupujący
Korzystający z serwisu na zasadach użytkownika wyrażający za pośrednictwem www.ergosport.pl  chęć nabycia określonego towaru.

1.1.7. Sprzedający
We wszystkich transakcjach dokonywanych za pośrednictwem serwisu www.ergosport.pl sprzedającym jest:
ERGOSPORT.PL PRZEMYSŁAW STELMASZEWSKI.
NIP: 774-283-78-43

1.1.8.  Regulamin
Niniejszy regulamin.


1.2. Warunki korzystania z serwisu www.ergosport.pl

1.2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

1.2.2. Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w www.ergosport.pl  (login) oraz hasła .

1.2.3. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt. 1.2.1.,a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu witrynie www.ergosport.pl , może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adresu jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w sklepie www.ergosport.pl  (login) oraz hasła (Konta Firmowe).

1.2.4. W celu potwierdzenia prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy użytkowania serwisu pomiędzy podmiotem rejestrowanym a ERGOSPORT.PL PRZEMYSŁAW STELMASZEWSKI, której przedmiotem jest oferta towarów i usług świadczonych przez niniejszą firmę bądź podmioty przezeń usytuowane do ich realizacji  w ramach serwisu www.ergosport.pl , na warunkach określonych w Regulaminie.

1.2.5. Użytkownik ma nieograniczone czasowo prawo odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt.1.2.4., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.

1.2.6. Ergosport.pl może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z serwisu www.ergosport.pl  i pozostałych usług firmy ERGOSPORT.PL PRZEMYSŁAW STELMASZEWSKI przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w pkt. 1.2.1 i 1.2.3.

1.2.7. W wyniku prawidłowej Rejestracji  Ergosport.pl tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w serwisie www.ergosport.pl  nazwy i hasła (logowanie).

1.2.8. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie www.ergosport.pl . Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w pkt.1.2.2 i 1.2.3, w trakcie korzystania z usług www.ergosport.pl , a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

1.2.9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.

2. Postanowienia szczegółowe

Ustalone są w drodze wyjątku, indywidualnie w trybie i terminie ustaw i rozporządzeń mających stosunek nadrzędny do poniższego regulaminu.


3. ZAKUP TOWARÓW I USŁUG

3.1. Zakup towarów i usług poprzez serwis internetowy www.ergosport.pl jest możliwy dla zarejestrowanych użytkowników oraz bez zakładania i rejestrowania konta w serwisie.

3.2. Firma ERGOSPORT.PL PRZEMYSŁAW STELMASZEWSKI, dokłada wszelkich starań, aby produkty i usługi widoczne na stronie internetowej były eksponowane rzetelnie i zgodnie z rzeczywistością oraz aby opisy były dokładnym ich uzupełnieniem.

3.3. W serwisie www.ergosport.pl eksponowane są tylko te towary, które obecnie znajdują się w zasobach magazynowych firmy oraz te, które firma może oferować na zamówienia indywidualne.

3.4. Warunki wysyłki oraz jej koszty określone są szczegółowo w dziale "informacje" w kategorii o nazwie "wysyłka i płatności" i stanowią one integralną część niniejszego regulaminu.

3.5. Kupujący realizujący zamówienie za pośrednictwem opcji przesyłki przedpłaconej zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej kwoty niezwłocznie po wybraniu takiej formy zapłaty. Jednak nie dłużej niż w ciągu 7dni. Po tym terminie zamówienia będą anulowane.


4. REKLAMACJE I ZWROTY

4.1. Konsumentowi przysługuje prawo do wycofania się z zakupu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Okres o którym mowa biegnie od momentu doręczenia towaru.

4.2. Zwroty w tym reklamacje należy adresować:

Ergosport.pl
Ul. Zaścianek 11
09-407 Płock

Z dopiskiem: "Zwrot towaru", ,,Reklamacja Towaru"

4.3. W przypadku zwrotu koszty wysyłki pokrywa kupujący, chyba że strony ustalą inne warunki.

Nasi partnerzy:
Obsługujemy m.in płatności przez:
ergosport.pl
ul. Zaścianek 11
09-407 Płock
Telefon: +48 603 477 774
Fax: +48 503 087 268
Email: biuro@ergosport.pl
NIP: 774-283-78-43
REGON: 141688122
Konto bankowe: ING Bank - 97 1050 1966 1000 0090 6595 4209
Stronę najlepiej oglądać w: