:
:
Zaloguj
Twój koszyk jest pusty

Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

1.1 Definicje.

1.1.1.  Ergosport.pl
Podmiot wpisany do ewidencji  działalności gospodarczej Prezydenta miasta Płocka pod nr EW. 36996)09 z siedzibą w Płocku przy ul. Zaścianek 11, 09-407 Płock. Regon 141688122.

1.1.2. Towar
Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem sprzedaży w serwisie, zgodnie z prawem.

1.1.3. Rejestracja
Proces wymiany i weryfikacji danych osobowych w wyniku, którego podmiot zewnętrzny nabywa prawa do korzystania z  oferty serwisu www.ergosport.pl. Zakończenie procesu rejestracji jest równocześnie stwierdzeniem znajomości i akceptacją poniższego  regulaminu.

1.1.4. Użytkownik
Korzystający z serwisu www.ergosport.pl  w charakterze i  zakresie określonym niniejszym regulaminem oraz preferencjami serwisu.

1.1.5. Konto
Prowadzone dla Użytkownika przez Ergosport.pl pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu www.ergosport.pl .

1.1.6. Kupujący
Korzystający z serwisu na zasadach użytkownika wyrażający za pośrednictwem www.ergosport.pl  chęć nabycia określonego towaru.

1.1.7. Sprzedający
We wszystkich transakcjach dokonywanych za pośrednictwem serwisu www.ergosport.pl sprzedającym jest:
ERGOSPORT.PL PRZEMYSŁAW STELMASZEWSKI.
NIP: 774-283-78-43

1.1.8.  Regulamin
Niniejszy regulamin.


1.2. Warunki korzystania z serwisu www.ergosport.pl

1.2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

1.2.2. Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w www.ergosport.pl  (login) oraz hasła .

1.2.3. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt. 1.2.1.,a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu witrynie www.ergosport.pl , może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adresu jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w sklepie www.ergosport.pl  (login) oraz hasła (Konta Firmowe).

1.2.4. W celu potwierdzenia prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy użytkowania serwisu pomiędzy podmiotem rejestrowanym a ERGOSPORT.PL PRZEMYSŁAW STELMASZEWSKI, której przedmiotem jest oferta towarów i usług świadczonych przez niniejszą firmę bądź podmioty przezeń usytuowane do ich realizacji  w ramach serwisu www.ergosport.pl , na warunkach określonych w Regulaminie.

1.2.5. Użytkownik ma nieograniczone czasowo prawo odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt.1.2.4., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.

1.2.6. Ergosport.pl może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z serwisu www.ergosport.pl  i pozostałych usług firmy ERGOSPORT.PL PRZEMYSŁAW STELMASZEWSKI przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w pkt. 1.2.1 i 1.2.3.

1.2.7. W wyniku prawidłowej Rejestracji  Ergosport.pl tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w serwisie www.ergosport.pl  nazwy i hasła (logowanie).

1.2.8. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie www.ergosport.pl . Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w pkt.1.2.2 i 1.2.3, w trakcie korzystania z usług www.ergosport.pl , a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

1.2.9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.

2. Postanowienia szczegółowe

Ustalone są w drodze wyjątku, indywidualnie w trybie i terminie ustaw i rozporządzeń mających stosunek nadrzędny do poniższego regulaminu.


3. ZAKUP TOWARÓW I USŁUG

3.1. Zakup towarów i usług poprzez serwis internetowy www.ergosport.pl jest możliwy dla zarejestrowanych użytkowników oraz bez zakładania i rejestrowania konta w serwisie.

3.2. Firma ERGOSPORT.PL PRZEMYSŁAW STELMASZEWSKI, dokłada wszelkich starań, aby produkty i usługi widoczne na stronie internetowej były eksponowane rzetelnie i zgodnie z rzeczywistością oraz aby opisy były dokładnym ich uzupełnieniem.

3.3. W serwisie www.ergosport.pl eksponowane są tylko te towary, które obecnie znajdują się w zasobach magazynowych firmy oraz te, które firma może oferować na zamówienia indywidualne.

3.4. Warunki wysyłki oraz jej koszty określone są szczegółowo w dziale "informacje" w kategorii o nazwie "wysyłka i płatności" i stanowią one integralną część niniejszego regulaminu.

3.5. Kupujący realizujący zamówienie za pośrednictwem opcji przesyłki przedpłaconej zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej kwoty niezwłocznie po wybraniu takiej formy zapłaty. Jednak nie dłużej niż w ciągu 7dni. Po tym terminie zamówienia będą anulowane.


4. REKLAMACJE I ZWROTY

4.1. Konsumentowi przysługuje prawo do wycofania się z zakupu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Okres o którym mowa biegnie od momentu doręczenia towaru.

4.2. Zwroty w tym reklamacje należy adresować:

Ergosport.pl
Ul. Zaścianek 11
09-407 Płock

Z dopiskiem: "Zwrot towaru", ,,Reklamacja Towaru"

4.3. W przypadku zwrotu koszty wysyłki pokrywa kupujący, chyba że strony ustalą inne warunki.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


SERWISU INTERNETOWEGO SKLEPU WWW.ERGOSPORT.PL5.1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.


5.2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

5.3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

5.4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.


5.I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


5.I.1 Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pan Przemysław Stelmaszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ergosport.pl, z siedzibą przy: ul. Zaścianek 11, NIP: 774-283-78-43 (zwany dalej: „Właściciel").

5.I.2 Inspektorem ochrony danych jest Przemysław Stelmaszewski, adres e-mail: iod@ergosport.pl (zwany dalej: „IOD").


5.II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


5.II.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

prawidłowego wykonywania procesu obsługi sprzedaży w ramach umowy zawieranej za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.ergosport.pl

5.II.2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do

a. zarejestrowania się na stronie internetowej;

b. zawarcia umowy;

c. dokonania rozliczeń;

d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;

e. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

5.II.3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

5.II.4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5.II.5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.


5.III. RODZAJ DANYCH


5.III.1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a. zarejestrowania się na stronie internetowej:

- imię i nazwisko;  
- adres e-mail;

b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

- imię i nazwisko;  
- płeć;           
- adres dostawy;    
- numer telefonu;  
- adres e-mail;

c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

- data urodzenia;   
- numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);         
- numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

5.III.2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.

5.III.3. Ponadto, administrator przetwarza również następujące dane:

  • numer telefonu
  • adres dostawy
  • adres e-mail


5.IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


5.IV.1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".

5.IV.2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

5.IV.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.


5.V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI


5.V.1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

5.V.2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.

5.V.3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

5.V.4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

5.V.5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

5.V.6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5.V.7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

5.V.8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.


5.VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


5.VI.1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

5.VI.2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

5.VI.3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.

5.VI.4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.


5.VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM


5.VII.1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

5.VII.2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

5.VII.3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

5.VII.4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.


Nasi partnerzy:
Obsługujemy m.in płatności przez:
ergosport.pl
ul. Zaścianek 11
09-407 Płock
Telefon: +48 603 477 774
Fax: +48 503 087 268
Email: biuro@ergosport.pl
NIP: 774-283-78-43
REGON: 141688122
Konto bankowe: ING Bank - 97 1050 1966 1000 0090 6595 4209
Stronę najlepiej oglądać w: